Tikėjimo išpažinimas

Mūsų tikslas yra padėti moterims visame pasaulyje geriau pažinti Dievą tokį, kokį Jis save apreiškė per Šventąjį Raštą.
Štai kokiomis tikėjimo tiesomis mes vadovaujamės. 

Nikėjos tikėjimo išpažinimas

Mes tikime į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikime į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.

Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Marijos ir tapo žmogumi.

Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.

Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikime į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Tikime į vieną, šventą, visuotinę, Krikščionių Bažnyčią. Pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti.

Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.

Santrauka to, kuo mes tikime

Biblija – tai neklystantis Dievo Žodis. 

Dievas egzistuoja kaip trys Viename: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Jėzaus dieviškumas, nekaltas prasidėjimas, žmogus be nuodėmės, kankinama mirtis ant kryžiaus, kūno prisikėlimas ir paėmimas į dangų.

Mes esame nusidėję ir stokojame Dievo šlovės.

Išgelbėjimas įgyjamas tik iš malonę ir tik per tikėjimą Kristumi.

Šventoji Dvasia apsigyvenusi mumyse įgalina mus gyventi krikščionišką gyvenimą.

Kristus sugrįš teisti gyvųjų ir mirusiųjų.

Prisikėlimas ir amžinas gyvenimas tikriems tikintiesiems, amžinas pasmerkimas netikintiesiems. 

Bažnyčia – tai gyvai tikintys, nepaisant kilmės, tautybės ar kalbos. Tikintieji yra siunčiami į pasaulį skelbti Gerosios Naujienos.